Procedure & Regler

Procedure og regler vedrørende Dansk Charolais forening:

Vælg Kategori:
- Vedtægter for Danmarks Charolaisforening
- Regler for udstilling af dyr på Landsskuet og Kødkvægskuet
- Regler for ærespræmier, doneret til danske dyrskuer af Danmarks Charolaisforening
- Specielle præmier, herunder pokaler.


Vedtægter for Danmarks Charolaisforening

Download Dokument...

§ 1 Foreningens navn
1. Foreningens navn er Danmarks Charolaisforening
2. Foreningens hjemsted er foreningens bogholderi

§ 2 Formål
1. Foreningens formål er at varetage de interesser, der knytter sig til avl og brug af Charolais-kvæg i Danmark, herunder afsætning til hjemmemarkedet og til eksport.

§ 3 Medlemmer
1. Som aktive medlemmer, kan optages ejere af såvel renracede dyr som krydsninger med Charolais.
2. Som passive medlemmer uden stemmeret, kan optages alle der har interesse for Charolaisracen og avlsarbejdet med Charolais og som ikke har Charolaisdyr.
3. Ved optagelse modtager det nye medlem vedtægter for Danmarks Charolaisforening.
4. Alle medlemmer får tilsendt foreningens medlemsblad.
5. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.
6. Der udsendes girokort til kontingentbetalinger pr. 1. januar hvert år. Kontingentet skal være betalt senest sidst angivne betalingsdato. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens bogholderi senest den 1. december. Udmeldte medlemmer har ingen andel i foreningens eventuelle formue eller overskud, og kan ikke gøre krav på foreningens ejendele eller kontante beholdning.
7. Medlemmer hæfter ikke solidarisk overfor foreningens forpligtelser.

§ 4 Foreningens ledelse
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, jf. § 5
2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, jf. § 6
3. Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referat af generalforsamlingen under-skrives af dirigenten. Referat af bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 1 uge efter mødet, og er godkendt såfremt der ikke gøres indsigelse inden 8 dage fra modtagelse af referatet. Efter godkendelse sendes referatet til regionsformændene.

§ 5 Generalforsamling
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. april i generalforsamlingsåret. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal udsendes skriftligt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen, evt. sammen med indkaldelsen.
3. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet eller skriftligt til hvert enkelt medlem.
4. Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyresesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

5. Alle aktive medlemmer har stemmeret. Stemmeafgivelsen sker ved personligt fremmøde Hvor der i en bedrift er tegnet flere medlemskaber, har hvert medlem stemmeret. Kun 1 person pr. medlemskab har stemmeret.
6. Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændring, foreningens sammenlægning med anden/andre forening/foreninger eller foreningens ophør afgøres ved almindeligt stemmetal (flest stemmer). Ved skriftlig afstemning tælles blanke stemmesedler ikke med ved beregning af afgivne gyldige stemmer. Ved afstemning, der ikke foregår skriftligt, medregnes kun afgivne, gyldige stemmer.
7. Forslag og valg til bestyrelsen skal ske skriftligt. Alle aktive medlemmer er valgbare. Valg til bestyrelsen sker ved almindeligt stemmeflertal (den der opnår flest stemmer er valgt).
8. Der vælges to folkevalgte, kritiske revisorer for to år ad gangen. En er på valg hvert år. I 2013 vælges den ene revisor for et år og den anden for to år.
9. Ektraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt anmoder herom til foreningens formand. Generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af anmodning. Varsling af ekstraordinær generalforsamling, foregår efter samme retningslinier som ved ordinære generalforsamlinger, jvf. § 5 stk. 2 og 3.

§ 6 Bestyrelse
1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges frit blandt alle aktive medlemmer. Valgperioden er 2 år. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
2. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand og næstformand. Ved formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.
3. Bestyrelsen vælger foreningens sekretær og kasserer samt øvrige samarbejdspartnere.
4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinier for et udvalgs arbejde og sammensætning.
5. Bestyrelsen vælger repræsentanter til udvalg og foreninger/organisationer, hvori foreningen er repræsenteret. Bestyrelsen kan udpege kontaktpersoner til regionale udvalg.
6. Der afholdes mindst 2 årlige bestyrelsesmøder. Møderne varsles skriftligt på foranledning af formanden med angivelse af dagsorden mindst 1 uge før mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer heriblandt formand eller næstformand efter skriftlig indkaldelse er til stede.
7. Foreningen tegnes normalt ved underskrift af bestyrelsens formand og næstformand. Ved køb og salg samt evt. optagelse af lån tegnes foreningen den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura.

§ 7 Regnskab og revision
1. Regnskabet følger kalenderåret
2. Regnskabet skal hvert år revideres inden 1. april.

§ 8 Vedtægtsændringer, foreningens sammenslutning med anden/andre forening/foreninger eller foreningens ophør
1. Vedtægtsændringer, foreningens sammenslutning med anden/andre forening/foreninger eller foreningens ophør kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og afstemning herom skal foregå skriftligt.
2. Forslag til vedtægtsændringer, foreningens sammenslutning med anden/andre forening/foreninger eller foreningens ophør er vedtaget når mindst 67 % af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Såfremt mere end 50 % men under 67 % af de afgivne og gyldige stemmer er for forslaget, kan dette fremsættes uændret på en fortsættende generalforsamling, der afholdes tidligst 2 uger men senest 6 uger efter den første afstemning. Ved den fortsættende generalforsamling er forslaget vedtaget, når mere end 50 % af de afgivne og gyldige stemmer er for forslaget. Afgivne, blanke stemmesedler tæller ikke med ved beregning af gyldige stemmer.
3. Ved foreningens sammenlægning med anden/andre forening/foreninger overføres foreningens værdier til den nye sammenslutning.
4. Ved foreningens ophør anvendes foreningens formue til Charolaisracens/kvægbrugets fremme efter vedtagelse på den generalforsamling, hvor foreningens ophør vedtages.
5. Det påhviler bestyrelsen at fuldføre fordelingen af foreningens formue i overensstemmelse med beslutningen i den i § 9 stk. 4 nævnte generalforsamling. Bestyrelsen fungerer i øvrigt indtil alle krav på foreningens endelige ophør.
6. Det sidste regnskab indtil foreningens sammenslutning med anden/andre forening/foreninger eller foreningens ophør skal godkendes på en afsluttende generalforsamling.

Disse vedtægter afløser ”Vedtægter for Danmarks Charolaisforening” vedtaget den 30. april 2016.


Horsens, den 16. marts 2018
Dirigent: Jørgen Skov Nielsen
Bestyrelse: Søren Hauge, Jørgen Larsen
Flemming Nielsen, Jens Peter Larsen
Niels Rasmussen, Hans Moustgaard


Tilbage til toppen


Regler for udstilling af dyr på Landsskuet og Kødkvægskuet.

Holdinddeling foretages efter at tilmeldingerne er kommet ind.

Holdene inddeles i følgende faste grupper:

Kvier og tyre fra 7 til og med 23 måneder gamle opdeles som følger:

7 - 8 mdr.
9 - 11 mdr.
12 - 14 mdr.
15 - 17 mdr.
18 - 20 mdr.
21 - 23 mdr.

Derefter:

Kvier 24 - 28 mdr. og 28 - 32 mdr.
Tyre 24 - 35 mdr.
Tyre 36 mdr. og derover.

Køer inddeles altid i yngre (op til 4 år) og ældre (4 år og derover). Hver af disse grupper deles i hold med og uden kalv. Der kan altså være op til 4 hold køer.

Kalve udstilles sammen med moderen til de er 8 måneder gamle. Kalve på 7 måneder og derover udstilles som enkeltindivider, hvis de ikke udstilles med moderen.

Kvier på 32 mdr. og derover kan ikke udstilles. Skæringsdatoer for alder beregnes altid på skuets bedømmelsesdag, det vil som regel være skuets første dag.

Køer der ikke har kælvet inden for de sidst 15 mdr. kan ikke udstilles. Skæringsdatoen er skuets bedømmelsesdag.

Udstiller skal bære reglementeret påklædning: cowboybukser, hvid skjorte/bluse og rød vest.
Tilbage til toppen


Regler for ærespræmier, doneret til danske dyrskuer af Danmarks Charolaisforening (DC).

Hvis en dyrskueledelse retter henvendelse direkte til DC eller indirekte via en af foreningens regioner, donerer DC ærespræmier efter følgende regler:

- Op til og med 7 tilmeldte dyr ingen præmie.
- Fra og med 8 til og med 24 tilmeldte dyr ingen præmie.
- 25 tilmeldte dyr og derover 1 præmie.

Regionerne kan af egen kasse donere ærespræmier, også til skuer, hvor der er tilmeldt under 8 dyr. Endvidere kan regionerne af egen kasse "supplere" de præmier, der doneres af DC.
Bestyrelsen kan i enkelte særlige tilfælde fravige ovennævnte regler

Tilbage til toppen


Specielle præmier, herunder pokaler.

Bedste individprøvede tyr:
Tildeles på generalforsamlingen til den tyr, som i foregående kalenderår har opnået den højeste sum af T-, U- og FEF-tal ved individprøven. Pokal eller anden præmie. Der bør være indgravering på en sådan engangspræmie.

Årets avlsko (pokal, indstiftet af Jørgen Larsen):
Tildeles på generalforsamlingen en ko med høje avlsindekser (S mindst 110), som har afkom, der udmærker sig ved høj produktion (tilvækst m.v.) og /eller godt eksteriør. Koen må gerne selv være et godt eksteriørindivid, men dette er ingen absolut betingelse. Uddeles ikke nødvendigvis hvert år.

Årets avlsdronning (pokal, indstiftet af Jørgen Larsen):
Tildeles på generalforsamlingen en ko, der på dagen er mindst 15 år gammel, som har fået mindst 13 levende kalve og som har S-indeks mindst 103. Uddeles ikke nødvendigvis hvert år.

Bedste Charolaisdyr på Landsskuet:
Pokal uddeles til bedste Charolaisdyr uanset køn efter konkurrence mellem bedste handyr og bedste hundyr. Afvikles sammen med ærespræmiekonkurrencen.

Bedste besætningsgruppe på Landsskuet:
Pokal uddeles til bedste besætningsgruppe på Landsskuet.

Tilbage til toppen

::Seneste nyt::

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Connection timed out in /var/www/dansk-charolais.dk/public_html/WEB/include/DB/connect.inc on line 6
Ingen forbindelse